Jesus i tiden

 

 

 

JESUS I TIDEN
 
Jesus är den samme både igår, idag och i morgon. Han har i sitt ord lovat att vara med oss till tidens ände.  Matt. 28-20 .......Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»
DET 30-ÅRIGA KRIGET
Skrev senast 21-03-06
 
Inledning
Eftersom att jag är uppvuxen i en arbetarfamilj i socialdemokratisk anda, så fick man med sig det antikristliga med modersmjölken. Vi hade aldrig problem med att besöka kyrkan i samband med dop, konfrmationer och begravningar. Det gorde alla plikttroget utan att knorra. Vi blev programerade om att "de där religösa". Vi gick på pojkgruppen och juniorerna på EFS. Men det var mest för att få pyssla och köra bilbana. När vi plikttroget gick och läste för konfirmation så satt vi mest och ifrågasatte skapelsen, bara för att vara tvärt emot. Det man kom ihåg nu när man ser på saker och ting med "kristi ögon" så kan man konstatera att de kristna barnen då var som en varnagel i ögat. Fick man tillfälle så ställde man gärna till bråk. Vi hade en äldre man som hade haft problem med alkohol. Folk sade då att han hade blivit nykterist och "religös", hade det inte räkt med att bli nykterist, han hade ju inte behövt bli "religös" Det folk inte förstod, var att det hade inte funkat om han inte hade blivit frälst. När jag fått körkort, körde jag pappas Amzon en skärtorsdag åt brorsan när dom skulle ut och festa som man sa på den tiden. Blev ihop med frugan den kvällen. Vi festade lite väl mycket, speciellt på sommrarna. Bildade familj medd 3 ungar i rad. 1985 i samband med den 3:e förlossningen blev frugan sjuk. Det vidade sig senare att p.g.a hormonsvängningarna i samband med förlossningen så bröt kvicksilverförgiftningen ut. Eftersom att man enl. socialstyrelsen inte kunde bli sjuk av amalgam så blev vi iprincip portad inom sjukvården. Det gick så långt att när vi kom till tandläkaren en dag, så mötte han oss vid dörren med uppsträckt hand som ett stopptecken. Då visade det sig att en chefsläkare hade hotat, att se till att hans tanläkarlegimitation skulle dras in om han skulle fortsätta att sanera frugans amalgamfyllningar. Genom att jag var angagerad i FOG så kom jag i kontakt med en specialisttandläkare i syd Norge. Vi åkt dit ett par gånger och han sanerade henne. Eftersom att vi inte fick någon hjälp av sjukvården så drogs vi in i alternativvården med dess okulta terapier. Detta fick vi erfara den dag vi lämnade mörkret. Det funkar så att när man blandar in sig i mörkret fäster dom andliga krokar i en och man märker inget så länge man är på den vägen. Men så fort man närmar sig ljuset blir det en våldsam strid om ens själ. Det står skrivet Psalm 23 att Gud vill leda oss på sina vägar och i Efes. 2:2 om den tid vi följde fursten över luftens härsmakt som verkar i de ohörsamma. Resultatet blir då att den onde kommer att använda de "religösa" för att hindra dig att komma i mål. Det är därför att p.g.a. dessa som namnet blir smädat. Den onde är verksam i kyrkornaför att få bort de som vill följa vägen. Vi har upplevt allt. Det tog 40 år för Israel att gå genom öknen. frugan kan vänta tålmodigt på helande  Vi söker inte Jesus för helande. Angående frugans helande  Nu har vi bett för dig och du säger ju själv att dom bett för dig på livets ord, då är det ditt eget fel Detta sades när vår ena flicka var närvarande.  Du ska vara tyst och inte lägga dig i saker som du inte har att göra med sa dom, när Jag uttryckte min oro över det katolska som kommer över Sverige. Ulf Ekman har slutat att be för sjuka, nu är det nationen som gäller. Det finns dom som suttit i rullstol hela sitt liv och dom är lika glada för det, förstår du det? Ni ska inte vara ute på nätet och leta saker. Många gånger som vi försökt vittnat efter mötena har folk tittat över axeln om inte NN syntes till När vi pratat med folk har dom bara vänt sig om och börjat prata med någon annan Vi har blivit beskyllda för att komma med förtal. Angående att det finns tempelriddare i Frälsningsarmén. När vi köpte en bättre begagnad BMW ville såklart frugans köra. Kommentaren var då har du (Jag) tappat körkortet. Det visar vilka höga tankar vissa har om oss. När vi tog upp att Arnäs kyrka hade kristen djupmeditation Då sades det att det var en annan typ, trots att jag själv var närvarande en gång och såg med egna ögon vad som försiggicks  (Läs om tiondegivandet längre fram) Vi har nu försökt att bli "normala" och försöka att komma in i nån kyrka i 30 år. Vi har varit medlemmar i några kyrkor, men det har aldrig fungerat. En gång när vi lämnat en kyrka så var vi och åkte uppe i Bredbyn. Då såg vi ett mötestält på en äng. När vi tittade in i öppningen och stod där en stund, så sa predikanten plötsligt -Ni som står där nere vid öppningen. Herren säger att ni är på rätt väg. Ja gå på säger Herren. 
 
 
 
 
 
fortsättning föjer
 
 
Ordet
Ordet är det mest centrala i hela bibeln. Allt utgår ifrån Ordet och det inkluderar allt. Gud använde det utalade Ordet när han skapade allt. Han sade, och det vart. Johannes talar om att det är Jesus som är Ordet och att inget som är till skulle kunna vara till om det inte var p.g.a. Jesus. Hebreerbrevet talar om ett levande ord som levererar tro. Ordspråks boken talar om att Ordet är till hälsa och läkedom hela våran kropp när vi finner dom. Eftersom att det är Jesus som är Ordet så har ju helande och läkedom flyttat in i våran kropp. Då kan vi ju egentligen inte bli sjuka, annat än om vi blir bedragna i ordet och sätter tro till en lögn.
 
Joh. 1: 1-14
1. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2. Detta var i begynnelsen hos Gud. 3. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. 4. I det var liv, och livet var människornas ljus. 5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. 6. En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes. 7. Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom. 8. Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. 9. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. 10. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. 11. Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. 12. Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; 13. och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning. 15. Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: »Det var om denne jag sade: 'Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr än jag.'» 16. Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd; 17. ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus. 18. Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.  
 
Hebr. 4:1-16
1.Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till, att icke någon bland eder en gång befinnes hava blivit efter på vägen. 2.Ty det glada budskapet hava vi mottagit såväl som de; men för dem blev det löftesord de fingo höra till intet gagn, eftersom det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. 3.Vi som hava kommit till tro, vi få ju komma in i vilan. Det heter också: »Så svor jag då i min vrede: De skola icke komma in i min vila», och detta fastän hans verk stodo där färdiga allt ifrån den tid då världen var skapad. 4.Ty om den sjunde dagen heter det någonstädes så: »Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk»; 5.här åter heter det: »De skola icke komma in i min vila.» 6.Eftersom det alltså står kvar att några skola få komma in i den, och eftersom de som först mottogo det glada budskapet för sin ohörsamhets skull icke kommo ditin, 7.så bestämmer han genom ordet »i dag» åter en viss dag, nu då han så lång tid därefter säger hos David, såsom förut är nämnt: »I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan.» 8.Ty om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud icke hava talat om en annan, senare dag. 9.Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk. 10.Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina. 11.Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet. 12.Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13.Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap. 14.Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen. 15.Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. 16.Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.
 
Ords. 4:20-27
20.Min son, akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. 21.Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. 22. Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp. 23. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. 24. Skaffa bort ifrån dig munnens vrånghet, och låt läpparnas falskhet vara fjärran ifrån dig. 25. Låt dina ögon skåda rätt framåt och dina blickar vara riktade rakt ut. 26. Akta på den stig där din fot går fram, och låt alla dina vägar vara rätta. 27. Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är.
 
Andliga övergrepp  
När jag var nyfrälst -91 satt jag hemma på soffan i köket och pratade med Jesus. Jag var alldeles salig över att fått möta Herren Jesus. Jag sade till Jesus att detta är ju helt underbart att få bli frälst och komma in i kristenheten och Guds kärlek. Och alla är vi lika. Jag hann knappt säga det förrän första "blöta disktrasan" kom flygande rakt i ansiktet. Sedan började dom att dugga tätt. Eftersom att vi varit inblandade i mörkret tidigare så blev det många manifestationer, som ingen "kristen" kunde förstå. Eftersom att vi fick uppleva den andliga verksamheten, som ville hindra oss att förstå Guds evangelium, blev vi ansedda som udda och överdrivna. Men Gud har varit nådig och öppnat våra andliga ögon så att vi fått förstå mer av evangelium.  När vi läser evangelierna så ser vi att Jesus och lärljungarna mötte två grupper av människor den ena bestod av skriftlärda och fariséer och den andra av andligt hungriga människor som följde Jesus nästan jämt. De skriftlärda och fariséerna sökte hela tiden att hitta nåt av det som Jesus sade, för att kunna anklaga honom för. Till och med dom som Jesus hade hjälpt, fick inför de religiösa ledarna stå till svars för att Jesus helade dom. Ända fram till korsfästelsen så uppviglade de "religiösa" folket, för att röja undan Jesus.
efes 6:12 
12.  Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna,
efes 2:1-2
1.  Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder
2.  i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
 
Denna andemakt nästlar sig in i olika sammanhang och använder olika människor för att upp nå sina mål, som är att stjäla, slakta och förgöra. Jesus har kallat oss till att lyfta upp varandra och måste se till att ingen blir efter på vägen.
 
joh 10:10
10.  Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra.  Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog.
1 petrus 5:8
8.  Varen nyktra och vaken.  Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.
 
Vi måste vara nära Jesus hela tiden om vi ska slippa att bli utnytjad av den onde t.o.m Simon Petrus blev utnyttjad av den onde som talade genom Petrus
matt 16:22-23
 22.  Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: »Bevare dig Gud, Herre!  Ingalunda får detta vederfaras dig.»  23.  Men han vände sig om och sade till Petrus: »Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar.»
 
Visst är Jesus levande och verksam, men den onde är också verksam, speciellt i de kristna leden där han har möjlighet att komma åt att förvilla även de som är utvalda.
 
matt 24:24
24.  Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
 
Ser du något och kommenterar nåt som inte verkar stämma med evangelium så kommer de "religiösa" genast med bibelord som, -du skall plocka bjälken ur ditt eget öga, innan du plockar grander ur nån annans öga. eller att du ska inte döma. Allt för att tysta ner dig.
 
VI ANSER ATT DET ÄR DEN ONDE SOM LIGGER BAKOM ANDLIGA ÖVERGREPP FÖR ATT TYSTA NER EVANGELIUM.
 
 
 
Vid denna tid började en enormt stor andlig strid. Det började hända en massa okulta företeelser med bl.a nattliga besök av ljudfenomen som t.ex. det gick i trappen, det bultade på dörrar, krossades porslin, mm. Jag fick ett tilltal, att jag inte behövde tänka på bullarna nåt mer. Vips så var jag helad från matproblem. Barnen som hade konstaterad celiaki blev fullständigt helad. Frugan blev helad succesivt, men det blev ett ganska utdraget helande under flera år. På den tiden gick hela dagen åt för henne till att komma igång.
 
 
Jag startade Ö-viks smörjteknik 1991 med försäljning av smörjmedel och kemtekniska produkter. Det var en ganska tuff tid med en sjuk fru 3 barn och jag åkte runt 10-60 mil 3 dagar i veckan och sålde smörjmedel och kemtekniska produkter. Två dagar satt jag i vår illa butik och ringde kunder. En period på 3-4 månader så satt vi och bad mest hela nätterna och sovde knappt nåt alls. Jesus höll mig upprätt heladagarna.
 
Det år Tjenibylbarnen var uppe i Kärrsjö hände det sig att frgan fick namnet Erik-Gunnar till sitt sinne flertalet gånger. Då ringde jag till honom och berättade det. Erik-Gunnar och Lennart kom då ner och hälsade på oss i Svartby Vi satt i vardagsrummet och balkongdörren var öppen efter som det var ganska varmt ute. Båda börja be för oss så det måste ha hörts långt ut på gatan. Efter det så kom Lennart tillsammans med en missonär som hette Lewi. Den sommaren var vi mycket uppe i Kärrsjö och hälsade på Tjärnobylbarnen.
 
 
Guds vapenrustning
När vi var nyfrälsta och kom med i en församlig så fick vi oss uppmålad en bild av en rommersk legoknekt och alla stod och låtsades att klä på sig en rustning. Vissa stod t.o.m och funderade på vilken hand man skulle hålla skölden resp. svärdet.
Detta var den värsta ERRORN som vi upplevt. Idag ser vi att det var den onde som stod för den undervisningen ( se. Efeserbrevet 2:2 ) Man tappade fullständigt focus på vad det hela handlade om. Vad det handlar om är att vi som kristna bör se till att göra rätt och hålla sig till sanningen. och om det verkligen gällde, strida för sanningen. Speciellt i ditt eget liv, men även i allmänhet
 
Efesierbrevet 6:10-18
10.  För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.  11.  Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.  12.  Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.  13.  Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.  14.  Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och  »varen iklädda rättfärdighetens pansar»15.  och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.  16.  Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.  17.  Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord18.  Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
 
Mörkret kommer från ljuset
Kol 1: 13-20 
13.  Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. 14.  I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, 15.  i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. 16.  Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden.  Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. 17.  Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. 18.  Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda.  Så skulle han i allt vara den främste. 19.  Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom 20.  och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid.  Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.
 
Vi har i vår uppfostran fått lära oss att mörkrets tjänare är hornprydda varelser i tomtedräkt och ljuster. Och ljusets tjänare har vita dräkter med en gloria.
 
Upp 12:1-5 
 1.  Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. 2.  Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.  3.  Ännu ett annat tecken visade sig i himmelen: där syntes en stor röd drake, som hade sju huvuden och tio horn, och på sina huvuden sju kronor. 4.  Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned på jorden.  Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det. 5.  Och hon födde ett barn gossebarn, som en gång skall styra alla folk med järnspira.  Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron;
 
Faktum är att det knappast kan vara så att det fanns exakt 1/3 röda änglar och 2/3 vita änglar och det var då bara de röda som föll tillsammans med den onde. Troligtvis så kan du inte se någon visuell skillnad på en mörkretstjänare och en guds tjänare. Genom att de kommer från samma skapelse så ser nog alla likadana ut. Det som skiljer dom åt är upproret.
 
1 Joh 4:1-5 
 1.  Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. 2.  Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; 3.  men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud.  Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. 4.  I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är i eder är större än den som är i världen. 5.  De äro av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.
 
Hur skall jag kunna skilja på vem det är som killar mig under hakan? Om jag inte prövar vem det är!!!!!  Här finns den största risken att bli bedragen.
 
Tiondegivande
 
Många predikanter hänvisar till Malaki och Melkicidek i gamla testamentet. Jesus har genom sin död på korset fört oss vidare in i ett nytt testamente. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Det nya i det, är att vi genom nåden får tillgång till allt. Vi behöver inte prestera något och visa på att vi är duktiga. Lagen blev given till Israel under ökenvandringen, bara för att deras övertädelser skulle komma i dagen. Det var då lagen som var våran uppfostrare. Genom att Jesus har gjort oss rättfärdiga genom tron så står vi inte längre under lagen. Däremot säger skriften att om vi tar en del av lagen så måste vi leva genom den d.v.s. fullborda lagen. Men det gjorde ju faktiskt Jesus på korset. Detta innebär att vi blir tvungna att spika upp Jesus på korset en gång till. Summan av det blir att om vi har att korsfästa Jesus framför oss, så har han ju inte dött på korset som är ryggraden i vår kristna tro. Om vi sätter tro till tiondet så har vi satt tro till en lögn och Guds Ord är inte i oss.
Joh.brev 1:10. Om vi säga att vi icke hava syndat, så göra vi honom till en ljugare, och hans ord är icke i oss.
Om nu inte Guds Ord (Jesus) förbliver hos oss. Då måste ju ordet komma från lögnens fader.
Joh. 1:1-14
1.  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.   2.  Detta var i begynnelsen hos Gud.   3.  Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.   4.  I det var liv, och livet var människornas ljus.   5.  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.  6.  En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes.  7.  Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom.  8.  Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset.   9.  Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.   10.  I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.  11.  Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.  12.  Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;  13.  och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14.  Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.
 
Gal 3:1-29
 1.  I oförståndige galater!  Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?  2.  Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro?   3.  Ären I så oförståndiga?  I, som haven begynt i Anden, viljen I nu sluta i köttet?   4.  Haven I då upplevat så mycket förgäves -- om det nu verkligen har varit förgäves?  5.  Alltså, att han som förlänade eder Anden och utförde kraftgärningar bland eder gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att I lyssnaden i tro,  6.  i enlighet med det ordet: »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet»?   7.  Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.   8.  Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk varda välsignade.»   9.  Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.  10.  Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse.  Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»  11.  Och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: »Den rättfärdige skall leva av tro.»  12.  Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: »Den som gör efter dessa stadgar skall leva genom dem.»  13.  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull.  Det är ju skrivet: »Förbannad är var och en som är upphängd på trä.» 14.  Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.  15.  Mina bröder, jag vill taga ett exempel från vad som gäller bland människor.  Icke ens när fråga är om en människas testamentsförordnande, kan någon upphäva det eller lägga något därtill, sedan det en gång har vunnit gällande kraft.  16.  Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd».  Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.  17.  Vad jag alltså vill säga är detta: Ett förordnande som Gud redan hade givit gällande kraft kan icke genom en lag, som utgavs fyra hundra trettio år därefter, hava blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjorts om intet.  18.  Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så vore det icke på grund av löfte.  Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte.  19.  Vartill tjänade då lagen?  Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att »säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. 20.  Men den som är medlare är icke medlare för allenast en enda. Men Gud är en.  21.  Är då lagen emot Guds löften?  Bort det!  Om en lag hade blivit given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen.  22.  Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro.  23.  Men förrän tron kom, voro vi inneslutna under lagen och höllos i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras.  24.  Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro.  25.  Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.  26.  Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;  27.  ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.  28.  Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.  29.  Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
 
Löfte eller fakta

Joh. kap.14 

1.  »Edra hjärtan vare icke oroliga.  Tron på Gud; tron ock på mig.   2.  I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.   3.  Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.   4.  Och vägen som leder dit jag går, den veten I.»   5.  Tomas sade till honom: »Herre, vi veta icke vart du går; huru kunna vi då veta vägen?»   6.  Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.   7.  Haden I känt mig, så haden I ock känt min Fader; nu kännen I honom och haven sett honom.»   8.  Filippus sade till honom: »Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog.»   9.  Jesus svarade honom: »Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus?  Den som har sett mig, han har sett Fadern.  Huru kan du då säga: 'Låt oss se Fadern'?  10.  Tror du icke att jag är i Fadern, och att Fadern är i mig?  De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv.  Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk.  11.  Tron mig; jag är i Fadern, och Fadern i mig.  Varom icke, så tron för själva gärningarnas skull.  12.  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra.  Ty jag går till Fadern,  13.  och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.  14.  Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det.  15.  Älsken I mig, så hållen I mina bud,  16.  och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder:  17.  sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke.  Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.  18.  Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.  19.  Ännu en liten tid, och världen ser mig icke mer, men I sen mig.  Ty jag lever; I skolen ock leva.  20.  På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.  21.  Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»  22.  Judas -- icke han som kallades Iskariot -- sade då till honom:  »Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara dig för oss, men icke för världen?»  23.  Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.  24.  Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig.  25.  Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder.  26.  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.  27.  Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver.  Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.  28.  I hörden att jag sade till eder: 'Jag går bort, men jag kommer åter till eder.'  Om I älskaden mig, så skullen I ju glädjas över att jag går bort till Fadern, ty Fadern är större än jag.  29.  Och nu har jag sagt eder det, förrän det sker, på det att I mån tro, när det har skett.  30.  Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer.  I mig finnes intet som hör honom till;  31.  men detta sker, för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör såsom Fadern har bjudit mig.  Stån upp, låt oss gå härifrån.»

 

Det här är inget löfte som Jesus talar ut utan det är FAKTA . Jesus gick till Fadern när han dog för oss på korset. Så det är inget som han lovar att göra nu när vi beder, utan detta berättar han för lärjungarna, strax innan han ger sitt liv på korset. Jesus säger "Tro att det är eder givet och det skall ske eder så" Han lade grunden för 2000 år sedan

 

Jesus beder för oss

 

Här beder Jesus till Gud för sig själv. Sedan för lärljungarna. Sist beder han för dom som kommit till tro på lärljungarnas ord, det är ju vi som blivit kristna genom tiderna. När jag läste detta kapitel en söndagsmorgon, så kom Guds ande över mig och uppenbarade vad detta verkligen handlade om. Otroligt vad jag blev rörd på djupet. Jag ringde en kristen vän för att berätta. Var den helige ande fortfarande över mig.

Joh. kap.17:1-26

1.  Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: »Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig,  2.  eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.  3.  Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.  4.  Jag har förhärligat dig på jorden, genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra.   5.  Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig, förrän världen var till.   6.  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig.  De voro dina, och du har givit dem åt mig, och de hava hållit ditt ord.   7.  Nu hava de förstått att allt vad du har givit åt mig, det kommer från dig.   8.  Ty de ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått att jag är utgången från dig, och de tro att du har sänt mig.   9.  Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina  10.  -- såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt -- och jag är förhärligad i dem.  11.  Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig.  Helige Fader, bevara dem i ditt namn -- det som du har förtrott åt mig -- för att de må vara ett, likasom vi äro ett.  12.  Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig; jag vakade över dem, och ingen av dem gick i fördärvet, ingen utom fördärvets man, ty skriften skulle ju fullbordas.  13.  Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig. 14.  Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen.  15.  Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.  16.  De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen.  17.  Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.  18.  Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen.  19.  Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.  20.  Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig;  21.  jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.  22.  Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett 23.  -- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.  24.  Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse.  25.  Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig.  26.  Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.»
 
Petrus går på vattnet
Vilka förutsättningar och omständigheter hade Petrus när han gick på vattnet.
Matt 14:22-32
22.  Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra stranden, medan han tillsåg att folket skildes åt. 23.  Och sedan detta hade skett, gick han upp på berget för att vara allena och bedja.  När det så hade blivit afton, var han där ensam. 24.  Båten var då redan många stadier från land och hårt ansatt av vågorna, ty vinden låg emot. 25.  Men under fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående fram över sjön. 26.  När då lärjungarna fingo se honom gå på sjön, blevo de  förfärade och sade: »Det är en vålnad», och ropade av förskräckelse. 27.  Men Jesus begynte strax tala till dem och sade: »Varen vid gott mod; det är jag, varen icke förskräckta.» 28.  Då svarade Petrus honom och sade: »Herre, är det du, så bjud mig att komma till dig på vattnet.» 29.  Han sade: »Kom.»  Då steg Petrus ut ur båten och begynte gå på vattnet och kom till Jesus.  30.  Men när han såg huru stark vinden var, blev han förskräckt; och då han nu begynte sjunka, ropade han och sade: »Herre, hjälp mig.» 31.  Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sade till honom: »Du klentrogne, varför tvivlade du?» 32.  När de sedan hade kommit upp i båten, lade sig vinden. 33.  Men de som voro i båten föllo ned för honom och sade: »Förvisso är du Guds Son.»
Det var vid fjärde nattenväkten och säkerligen ganska mörkt ev. månsken eftersom att dom kunde se att det var någon som kom gående på sjön. Eftersom att Jesus är allestädes närvarande så visste han att fruktan kommit över lärjungarna. Därför sade Jesus till lärjungarna »Varen vid gott mod; det är jag, varen icke förskräckta.» Petrus kännde igen Jesu röst men p.g.a. avståndet såg Petrus nog inte att det var Jesus därför sade Petrus »Herre, är det du, så bjud mig att komma till dig på vattnet.» När Jesus svarade Petrus med det enkla ordet »Kom.» så var det massor av saker som hände Romarbrevet 10:17 Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. När Jesus sa ordet »Kom.» till Petrus så levererade han också tro som fick Petrus att Kliva över relingen och gå på vattnet hela vägen ut till Jesus. När då Petrus hade utfört uppmaningen att komma till Jesus, kom verkligheten ifatt honom och fruktan kom över honom igen. Det som var speciellt med denna situation var att när Petrus fick ett ord av Jesus så kunde han gå på det. Ett annat senario hade kunnat varit så, att när Petrus såg att Jesus komma gående på vattnet så hade han kunnat sagt. -"Kolla grabbar Jesus går på vattnet. - Kom vi går också" Garanterat så skulle Lärjungarna plumsat ner i vattnet. Varför? Jo dom hade inget ord att gå på. Det är likadant för oss om vi har ett ord så kan vi också gå på vatten. (Och det behöver inte vara fruset)
 
SETT OCH HÖRT ( Vittnesbörd)
 
Härligt frälst   (1991)
I augusti 1991 skjutsade jag min fru till ett möte i Långviksmon, som ligger några mil innanför Örnsköldsvik. Jag ville egentligen inte gå in på mötet, men tyckte att det skulle vara drygt att sitta några timmar i bilen och vänta. Så jag följde med in. Jag hade ju trots all gått på pojkgruppen och juniorerna på EFS när jag var liten. Jag skulle nog klara av ett möte till också. När Roger Larson, som predikanten hette bjöd in till förbön så sa jag till frun: ta och gå fram nu! Nej sa hon. Då sa jag: Du säger ju själv att man kan bli frisk av sådan förbön. Jag försår inte varför du inte går fram. (Tillsaken hör att frun blev kvicksilverförgiftad redan 1985 och p.g.a. det drabbats av astma, sockersjuka, struma, seliaki, glutenintollerans. el-allergi, epelepsi, mm.) : Jag törs inte! svarade hon. Jag svarade henne: Jag följer dig! Min tanke var att vara ett stöd för henne så att hon åtminstonde skulle få tag i det hon börjat tro på. Men i själva verket så var jag ganska desperat i mitt innre. När vi kom fram till första bänk, så var det precis som att vi gick in i en glaskupa. Alla människor som var i lokalen verkade vara borta. Jag såg bara pastorn, frun och jag. När pastorn bad för mig så hamnade jag raklång på golvet. Jag såg då borta i perferin bubblor som kom i ett svep rakt mot min bröstkorg. Bubblorna var ca: 1 cm i diameter och såg ut som bubblor i socker dricka Jag såg hur dom trängde in i min bröstkorg en efter en. Det var absolut inte min tanke att få möta Jesus vid det tllfället. Han plockade helt enkelt mig. Fick det bekräftat några år senare när jag var på väg till jobbet i Sollentuna en morgon. Jag gick och pratade lite med Jesus då var det precis som om att det sjöng i hela min kropp "Det är inte du som valt mig utan det är Jag som har valt dig" jag blev alldeles hög av glädje och skuttade, så som barn brukar göra, resten av vägen till jobbet.
 
Förlåtelse   (1991)
Någon dag efter att jag blvit frälst, satt jag i köket hemma i Svartby och pratade med Jesus. Plötslig får jag i en innre syn se massor av vatten som forsar fram över en tallmo. Det skummade och yrde som den värsta vårflod. Efter ett tag så ser jag att det inte är vatten som forsar fram, utan det är förlåtelse. Då förstod jag att det behövdes en myckenhet av förlåtelse. Senare kom det en bedrvelse över mig, jag var så bedrövad att det gjorde så ont i hela kroppen. Det var ingen som förstod vad jag drabbata av. Efter några dagar så släppte det och jag förstod att jag hade drabbats av syndanöd. Efter det så sitter jag i kökssoffan och pratar med Jesus och säger till honom: " Så du menar att det är du som ska ta hand om oss framöver". Då får jag se typ en vägskylt med texten JOHANNES 14:10 jag läser det bibelstället och säger till Jesus " Detta är ju helt fantastiskt att du har frälst oss och satt oss i det du kallar kristenheten och alla sitter vi i samma båt" Jag hann inte mer än att säga det så kom den första "böta disktrasan" rakt in i ansiktet och sedan dess började dom att dugga tätt.
 
Slutade snusa   (1991)
Några månader efter min frälsning började jag att känna mig smutsig och ovärdig på grund av min snusning, som jag hållit på med minst 20-25 år.  Då bestämde jag mig för att sluta snusa, bara för Jesus skull. Jag var ju så glad för min frälsning, så att sluta snusa var ju det minsta jag kunde göra för Honom.  –Sagt och gjort, jag slängde snusdosan och åkte genast och köpte en ny. Nästa två veckor blev som en mardröm, jag vet inte hur många snusdosor jag köpte och slängde. Jag var alltid sugen på snus minst 10 gånger mer än vanligt. Efter dessa två veckor kapitulerade jag och sade: JESUS nu har du sett att jag har försökt att sluta att snusa. Jag klarar inte av att sluta snusa: - JESUS vill du ha mig så får du ha mig snusande. Från den stunden så försvann suget efter snus. ( det är 29 år sedan nu )
 
Frihetens klocka   (1991)

Du som är fångad i det förflutna.
Du som känner dig plågad av allt som gick fel.
Hör!
Allt kan förlåtas, utplånas och glömmas.
Minnen som plågar dig, helt rensas ut.
Nåd.....
Dörren har öppnats som verkat låst för dig.
Nu har din fångenskapstid nått sitt slut.
Frihetens klocka den har klingat så rent för dig.

Denna text hittade jag 2005 bland mina papper, skrivet med min handstil, troligtvis skivet när jag var nyfrälst

Fick sälja enl.ök  (1992)
 
En morgon bad jag om att få sälja för 4000:- Åkte iväg ner till Kramfors och gjorde besök hela dagen. Vi fyra tiden åkte jag ner mot Gudmundråkyrkan lite surt med ett resultat på 1500:- Sa till Gud "kom vi inte överens om 4000:- i morse?" Samtidigt som jag kör och ser vägen så ser jag det göna garaget som ligger i kurvan uppe i Ullånger i en syn och att det lyser i fönstren. Till saken så hör det att normalt när jag kör förbi där så är det släkt.Väl uppe i Ullångerså märker jag att det lyser i garaget, jag svänger in är och går in och pratar med 3 personer där. När jag åkte vidare hade jag en till order på 2500:-. Summan blev totalt 4000:- precis som jag kom överens med Jesus den morgonen. Än en gång visade han att han sviker aldrig.
 
Fick nya generatorkol  (1992)
På väg mot Sollefteå en fredagskväll. Plötsligt går ljuset på bilen ner och allt blir svart, frugan ropar: JESUS och lika plötsligt kommer lyset tillbaka. Detta upprepar sig några gånger tills jag stannar bilen uppe på ett backkrön. Man kan ju alltid rulla igång bilen i nödfall, tänkte jag. När jag stannat bilen såg vi på lamporma att dom bara glödde. Det var nästan helt svart ute och jag fick som en uppmaning i mitt hjärta att tända alla lampor och slå på fläkt och allt som drar ström. När jag gjort detta fick jag som en uppmaning i mitt hjärta att i bedjande i tungor gå sju varv runt bilen. När jag gått runt bilen 2-3 varv kommer det ett ord inseglande i mitt sinne ” Generatorkol ” jag upp lever samtidigt hur jag liksom grabbar tag i detta ord och kastar det med en rörelse långt ut i skogen. Efter några varv till så kommer samma ord på samma sått tillbaka till mig. Samma procedur upprepar sig. När jag sedan passerar motorhuven på det sjunde varvet, så kommer all ström tillbaka och vi kunde fortsätta våran resa utan problem.  Vid ett tillfälle två till tre månader senare, när jag inte hade något speciellt att göra , kom jag att tänka på denna händelse. Jag plockade sönder generatorn och till min förvåning så såg generatorkolen helt fräscha ut Efter åt har jag förstått att om jag inte hade slängt ut ordet ”generatorkol” som kom till mig två gånger, då hade vi nog blivit stående där mitt i skogen utan ström.
 
Tillbaka till livet  (1993)
Februari 1993 hade vi en enormt dramatisk förlossning. Förutsättningarna för en normal förlossning såg inte så bra ut eftersom att min fru fortfarande var väldigt sjuk. Självaste förlosningen pågick i fem dygn och mot slutet hade dom övervakning via kabel som var fäst vid barnets huvud. Plötsligt stannade allt barnet, dog i magen. Det blev akut snitt och efter nästan en timme fick läkarna fram barnet och fick liv i flickan. Vi fick bekräftat att flickan var död när hon var runt 3 år och satt och tittade på en tecknad video om Jesus. Frun kommer i trappen och här fickan gråtande säga " Åh Jesus, jag som skulle ha varit med dig" Flickan är idag 28 år och stolt mor till en flicka.
 
Stukade foten  (1993)
När vi bodde i norrland så eldade vi med ved. En gång trampade jag fel i trappen och fick in foten emellan på nåt vis. Jag föll i trappen, smärtan i foten var så stark att jag inte fick fram ett ljud. Krypande kom jag in i garaget mötte jag min fru, som undrade vad som stod på. När jag pekat på foten, röt hon åt smärtan att den skulle lämna min fot. Smärtan for och jag kunde genast  fortsätta att jobba med veden.
 
Frälsning  (1993)
Vi lärde känna en man med alkoholproblem som blev frälst på ett besynnerligt sätt. Han kom gående vid torget i Ö-vik när det var ett kristet torgmöte där. Han berättade att det var som om att någon tog tag i hans nackkrage och styrde fram honom och ställde honom mitt framför pastorn som höll i mötet. Vid det tillfället tog han emot Jesus och kom till kyrkan regelbundet och blev fri från akohol. Han var fri några år och sedan blev han ifrågasatt och började smygdricka igen. Det gick fort utför för honom. Vi besökte honom ofta och predikade och bad för honom. En nyårsafton bestämde vi oss för att om vi besökte honom så kulle han inte våga dricka. När vi kom till honom mitt på dan på nyårsafton var det en annan kille där och dom var redan igång med drickandet. Frugan pratade med denne man och jag pratade med den andre. Plötsligt sa han som jag pratade med "Men kan inte vi be till samma Gud" Vill du det så ska vi göra det sa jag. frugan bad starkt och jag sjöng i tungor, plötsligt föll Guds Ande över denne man och han blev spik nykter på sekunden. Vi stod sedan och bara gapade vi förstod inte vad det var som hände, men nykter blev han och frälst. Vi började besöka denne man som bodde i en annan lägenhet i samma hus. Första dagen vi besökte honom så kunde vi knappt gå in i lägenheten. Det var fullt med spritflaskor, ölburkar, pizzakartonger, fulla askoppar och sölat överallt. Vi åkte hem till honom med både bibel och mat. Tredje dagen vi kom till honom trodde vi inte våra ögon.  Han hade tagit ut alla möbler och såpaskurat dom utomhus. Samt diskat och skurat innomhus. Det var skinande rent överallt. Vi undervisade honom i flera veckor. En dag hade han fått nöd för sin mamma. Jag tänkte då på min mamma så du kan väl åka och hälsa på henne då. Han åkte iväg och var borta 6-7 veckor och kom tillbaka 7 resor värre. Det visade sig att hans mamma var gravt alkoholiserad och han föll direkt. Nu började en ganska krävande tid för oss. Han var som ett dregel. Vi frågade i kyrkan om någon kunde hjälpa till lite, men vi fick inget gensvar. Det drog iväg för oss med annat och vi flyttade till Uppsala och tappade kontakten helt med honom. Efter 8 år när fi flyttade tillbaka till Ö-vik var det en liten svart BMW som hakade på oss borta i Ås och körde efter oss. Den följde oss ända till Svartby och stannade bredvid oss. Då var det denna man och vi fick då höra att han hade fått kontakt med en annan kyrka i stan och han hade tagit tillbaka körkortet och fått jobb. Det var helt fantastiskt.
 
Lagade generatorfästet  (1995)
När vi skulle åka ner till Eropa Konferensen -95 Var läget följande. Vi hade inga pengar och bilen var trasig. Örat som håller generatorn på plats hade gått av. När jag konstaterat felet blev jag ganska sur smällde igen bildörren och sa till Jesus ganska surt "detta får du fixa" När vi sedan satt och bad så är det precis som om att en rullgardin åker ner framför mig. På duken ser jag motorn med generator och ett nytt generatorfäste som var slimmat vid motorn, jag såg t.o.m. skruvarna som höll fästet. Dan efter tog jag rondellen kapade till material och svetsade ihop fästet. Medan jag jobbade med bilen så packade ungarna bilen och vid lunch kom det pengar på posten som räckte till. Jag var tvungen att skaffa en rem som var lite längre, sen funkade allt perfekt.
 
Lagade avgasröret mitt i natten    (1995)
En  lördags eftermiddag på väg från Uppsala till norrland. När vi kommit drygt halvvägs, klockan var runt 22,00. Plötsligt blir det ett väldigt brak, avgasröret går tvärt av efter grenröret. Vi befinner oss i ett skogs område och kommer just ut på ett öppnare landskap. Där ropar min fru, i den där gården, där kan vi nog få hjälp. Vi svängde av och in på den gården det var folk ute som mötte oss på infarten, dom undrade ju förstås vad det var som levde om så sent på kvällen. Jag klev ur och berättade om våra problem och frågade om dom möjligtvis hade en svets. Det hade dom inte, men dom hade för sig att ” Kalle i backen” hade en.  Han var ute när vi kom upp dit. Han hade en svets i garaget och han sade att vi hade en väldans tur, garaget hade varit obrukbart det senaste året på grund av att det legat en massa bråte från husrenoveringen hade blivit liggande där. Hela den lördagen hade han varit sysselsatt med att städa ur garaget. Så jag hade bara att köra in bilen och rulla in under bilen och svetsa ihop avgasröret. En haltimme senare var vi på väg mot norrland igen.
 
Dimman lämnade vägen  (1995)
En annan gång vi åkte så var det dimma vid varje vattendrag så tjockt att man såg inget alls. Vi sa till Jesus att vi kommer aldrig att komma fram förrän i moron bitti omdet är så här. Vid nästa vattendrag så var det som en tunnel rakt igenom dimman så vi kunde köra med full fart. Och så var det resten av vägen hem.
 
Sensommar - Höst (1996)
Sommaren 1996 åkte vi ner till sommarkonferensen på Livets Ord i Uppsala Jag blev väldigt berörd efter att jag hade läst en bok om en missionär som hette John G Lake. Väl nere i Uppsala så började en brottningsmatch med Gud han hade bestämt att vi skulle flytta ner till Uppsala, men jag stod emot, där av brottningsmatchen. Han var på mig 2-3 veckor, sedan var jag tvungen att kapitulera. När jag berättade för familjen att Gud vill ha oss i Uppsala, så sa dom bara att det vet vi redan. Dom var redan klar så vi packade och åkte iväg i tro mot något vi inte hade någon aning om vad det skulle innebära. Vi hade inga jobb, ingen bostad, ingen skola till barnen och framför allt nästan inga pengar. Någon plats i skolan fanns det inte och framför allt så brukar dom inte ta in någon till nionde klassen. Vi bodde de två första veckorna i våran minibuss. Två vuxna och fyra barn. Frun och jag satt och sov i framsäterna och barnen kunde ligga bak alla fyra. Efter två veckor så fick vi tag i en lägenhet uppe i Sävja och barnen kom in i skolan och jag fick jobb med att sälja telefonkatalogsannonser på rak provision. Efter två månader där så fick jag min första lön 1800:- efter sk(r)att. frun hade 5000:- i sjukpenning och barnbidrag. Hyran var på 6900:- så det blev nästan inget kvar att leva på. Men Gud försåg oss med det vi behövde. En gång när vi var på affären hade vi bara råd att handla för 30-40:- Det blev en skivad limpa till barnen. När jag stod i kön var det en kvinna som stod framför oss, hon vände sig om och frågade " Ska ni inte ha nåt mer än det där" Jag svarade att det inte är tid för det just nu. Då tog hon sina två matkassar och lämnade över dom till oss och sa " Ni behöver nog dessa mer än vad jag behöver dom" så vi fick 2 matkassar proppfulla med mat för flera dagar. Senare en dag på mitt jobb så kom sekreteraren till mig och sa att jag hade besök. Det var en kund till mig från Timrå, som på nåt vis hittat igen mig i Uppsala. Jag bjöd honom på kaffe i lunchrummet, han frågade då mig om jag inte hade nåt kontonummer för att han tänkte sätta in lite åt oss. Vi fick 1000:- 3 månader i rad av honom. Då när vi närmade oss jul så sa jag till familjen att "det blir nog ingen jul i år, med vi kommer att överleva för vi har ju husmans och vatten i kran" Några dagar senare när vi kom hem så var näst älsta flickan redan hemma. Hon bara stammade när vi kom in i lägenheten. Vi fick då se en proppfull frys, kylskåp och skafferi. Det var en som hade kommit dit med det plus 500:- i kontanter. Vi hade nu mat ända till tjugondan knut.
Fick nytt jobb  (1996)
Under hösten -96 så sa jag till Herren "Vad ska jag göra här nere i Uppsala ? Här är det ju mest akademiker. Jag är ju tekniker! Jag kan väl steka hanburgare eller städa sa jag till Jesus" I januari blev jag uppringd och hade ett bokat besök på Prometek. Jag fick anställning där som projektledare innom produktionsteknik. Jag fick ansvaret för att bygga upp procuktions enheter på verkstads golvet innom bilindustrin. Vi tillverkade bl.a rattaxeln och växelreglaget till volvo S80. Jag byggde upp en grupp där vi tillverkade 3 modeller av spärrhylsor till rattlåsen.
Startade bönegrupp   (1998)
-98 hade vi kommit i kontakt med Stockholm Karisma Center. Samtidigt så starta de vi en böne verksamhet nere i Brandbergen i egen regi. Det var så att jag hjälpte vår son med att dela ut reklam i höghusen i Brandbergen vi åkte hiss upp och halvsprang utför i trapporna medans vi stoppade in reklam i brevinkaste. Mitt uppe i det så seglade det in i huvudet Johannes 4:14 .... men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa, vars vatten springer upp med evigt liv Jag berättade det för frun när jag kom tillbaka hem. Vi läste det och bad över det. Frugan fick då orden "Jag vill att ni öppnar erat hem och låter människor komma hem till er och dricka vatten ifrån mig." Vi tackade Jesus och lade det på hyllan. Två veckor senare var det en bönekvinna som kom fram till oss på Karisma Center Hon sa " Jag vet inte riktigt , men jag upplever att Jesus vill att ni öppnar erat hem så att nänniskor kommer hem till er och få deicka vatten från Jesus." Då satte vi upp lappar i Brandbergens centrum, att vi skulle ha bön hemma hos oss på onsdag. När tiden var inne så ringde det på dörren och där stod två killar som sett våran lapp efter att ha varit på en bönepromenad i nationalparken som låg alldeles bredvid. den ena bodde i norra S-holm den andra bodde i Uppsala. Sedan var det alltid ett flertal personer som kom till oss de dagarna vi hade bön. Vi fick enormt mycket från Jesus under den perioden. En gång fick frugan att hon skulle näpsa svaghet för en som kom från S-holm. Det visade sig att han kännde sig väldigt svag många gånger trots att han var väldigt välväxt. En annan gång fick jag en syn där jag såg övrehalvan av jorden. Helt plötsligt kom en lie och svepte över jorden. Jag fick en nöd och låg på golvet och grät ända ner ifrån tårna och genom hela kroppen. Hela menighten drabbades av en enorm Gudsfruktan medans det hela pågick. En annan gång när vi var uppe i centrumet, kom det fram en väldigt stor kille till oss, hantryckte upp mig mot väggen och sa att jag hade förstört hela hans liv. När jag var där upptryckt mot väggen, så sa jsg till Jesus "Vad är det här?" Precis då släppte han ner mig och vände sig om och gick. Dagen efter när jag skulle gå ner och handla på ICA satt denne kille utanför centrumet. Jag gick dit och satte mig berdvid honom. Jag lade handen på hans axel och sade "Har inte du och jag något att prata om?" När vi pratade så kom det fram att jag hade träffat hans suparkompis som hade blivit frälst och nykterist efter hans besök hemma hos oss några veckor tidigare, så nu hade han ingen att dricka med längre.
Bytte lägenhet   (1999)
Vi fick problem med fukt i lägengeten. så vi kunde inte bo kvar där. På ett mirakulöst sätt hade vi flyttat in i en annan lägenhet i Masmo innom en månad trots att det är svårt att få tag i nåt överhuvedtaget.
 
Öppethus   (1999)
Under hösten -99 kom det mycket folk till oss, vi hade bön på onsdagar och öppethus på lördagar. Det kom över 60 olika personer till oss den hösten. vi var alltid mer än 10 st varje gång vi träffades. Till och med Karisma Center skickade ut en spion för att bespeja våra förehavanden. Det var en spännande tid i Masmo. Vi var ofta ute och pratade med massor av människor i tunnelbanan. Många gånger träffade vi tonåringar som satt där väldigt sena kvällar och drack öl. Oftast vågade dom inte gå hem fär att då fick dom stryk av mammans nya karl.
 
Beskydd   (2000)
En dag när jag gick ut var det cigarrettrök i trapphuset. När jag kom ner till entren så var det 2 pojkar i 12-års åldern som stod där och rökte. "Här kan ni inte röka" sa jag " nä vi röker inte" sa dom och bolmade på. Då tog jag och styrde ut dom genom baksidans dörr och gick ut på andra sida. Runt hörnet kom då den ena av pojkarna och hade plockat upp en trädgårdssten (30 x 30 x 5) som han slängde demonstrativt framför mig. Han sa "Tror du inte att jag har tagit hand om gubbar som du tidigare" Nu har du gjort din dummaste grej saade jag till honom och gick in och ringde till skolan. Jag fick namn och telefon nummer till pojkens mamma. Jag ringde henne. men det hade jag kunnat låta bli. Nästa dag så ringde våran flicka och ville att jag skulle komma med pyjamas och tandborste upp på berget, hon skulle sova över hos en kompis. När jag sedan var på väg ner från berget i trapporna så hör jag nån säga "Där är han" och jag hör då hur en dm stor sten landar bredvid mig. Jag låtsas som ingenting och säger till Jesus " Nu får du fixa detta" det landar 7-8 stenar runt mig ingen träffar. Dagen där efter så möter jag grabben utanför porten. Jag pekar nedåt mot marken och säger till honom att han är på väg rakt ner i helvetet. Skäller ut honom, men på ett övernaturligt sätt så började jag att peka upp mot himmelen, jag predikade Gudsrike och slutligen kramade jag om honom och sa" Du är nog en bra grabb i alla fall" Nån dag senare når jag är på väg in i tunnelbanan så kommer han längst in. När han får syn på mig så springer han rakt i min famn och kramar om mig. Det var det han behövde. Fått höra många år senare att det inte gått bra för honom. Jesus får nog fatt i honom tillslut.
 
Ni har ju beönemöte   (2000)
En dag när våran flicka lekte med 4 barn ute på gården så hade barnen tagig gräs och lera och mulat våran filcka i ansiktet. Frugan skällde ut barnen från balkongen. Hon ringde mig på jobbet och berättade, så att  när jag kom hem och mötte 2 av barnens mamma i trappan, så blev jag inte överaskad när hon började skälla på mig för att frugan skällt ut hennes barn tidigare på dan. Jag sade då till henne att varje gång dina barn leker med de utlänska barnen så ska dom vara dumma med vår flicka. Ja, men ni har ju bönemöten sade hon. Så dom i princip hade tillåtelse att misshandla vår flicka p.g.a. att vi hade bönemöte en kväll i veckan.
 
Klippan   (2000)
Vi var några samlade i bön en kväll. Fick jag plötsligt se i en inre syn se uppe på ett berg några som stod och knuffade på ett stort klippblock kanske 1 meter högt och dubbelt så långt. När klippblocket kom i rullning utför bergsväggen så för flyttades jag ner till dalen och fick se detta enorma klippblock komma emot mig. Det kom med en väldig kraft och krossade allt i sin väg. Plötsligt så såg jag att det var GUDS ORD som kom emot mig. Jag upplevde att vi kommer att få vara med om att förlossa ordet så att det skapar en "sund Gudsfruktan" och att Ordet har framgång och människor blir frälsta.
 
Eldstoden   (2000)
Vi var några samlade i bön en kväll under våren 2000 Då fick jag plötsligt se i en inre syn se skuldran och huvudet på en man som stod med sina fötter på Estland, Lettland och Litauen. Jag såg den del av dessa tre länder som vetter mot östersjön, Endel av finska viken, södra Finland, Svergie och Norge. Han stod och blickade ut över Sverige och en eldstod som gick rakt upp kanske 3-4 mil upp precis ovanför Stockholm
 
Frihet för den fågne (2001)
Vi har en bekant vars pojke råkade ut för en oförklarlig psykos. Det var efter en tid av en massa besvärligheter inom familjen, som han blev inlagd på sjukhus. Han pratade inte med någon och satt hela dagarna och ritade streckgubbar i en galge. Min fru skrev ett vykort med texten "JESUS ÄR DIN LÄKARE", sedan bad vi för kortet och tog det även till den kyrka som vi gick till då .Alla bad för kortet och vi skickade det senare. Veckan efter pratade jag med pojken och allt hade lämnat honom precis när han fick och läste kortet.
 
Öppethus hos sossarna   (2001)
Vårby socialdemokratiska lokalförening hade inbjudit till "ÖPPET HUS". Polisen, socialen och boende i området var inbjudna. Ämnet: Det ökade våldet i samhället och nazismen. Vi hade samlats några till bön samma kväll, så jag föreslog att vi skulle gå ner och lyssna på vad de hade att säga. Vi satt och lyssnade nästan en timme innan jag reste mig upp och sade: Vi som sitter här, har varit med så pass länge att vi har sett utvecklingen av våldet i samhället. Jag vill bara säga att det vi har sett tills idag är bara förnamnet på det som kommer, om vi inte återvänder till det urgamla kors och åter upprättar de stigar som våra fäder lade. Efter en stund så vände jag mig till Polisen och sade till honom " Du som jobbar med dessa saker vet att det jag talar om är sant " Man kunde då i tystnaden höra honom svälja. Sedan reste sig en äldre grå gammal kvinna på sig och sade. "Det skall du veta att vi accepterar dig, men det du säger här och nu - Det vill vi inte ha." Då får ni väl fortsätta att ha det som det är , sade jag
 
Entreprenör frälst (2001)
När jag ringde en entreprenör i skogsbranchen. Så svarade han ganska irreterat "Åh vad vill du?" Jag svarade honom"Jag skulle bara kolla att det i allt står väl till med dig" då sade han "Så du menar att man kan komma till dig med psykologiska saker också" Nu hade jag chansen att testa honom var han stod. Jag sade då "Vi har ju ganska bra smörjmedel, men vi kan ju alltid dra ner lite från himmelen om det behövs." Då sade han"Så du menar att du är religös" "Jag skulle inte beteckna mig som speciellt religös, utan snarare härligt frälst" sade jag till honom. " Åh vad är det för skillnad då. Jag förklarade för honom som jag såg på saken. Plötsligt avbryterhan mig med att säga "Det är så jobbigt!" Han förklarade då att han hade köpt en ny skogsmaskin, och det vill till att ha full belägning så att man får in till räntor och amorteringar. " Åh barna behöver nya skor" Jag började predika om kung salomo som var så vis. Avslutade med att säga att speciellt vi som är fäder behöver mycket visdom för att kunna göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt. När jag pratade med honom senare sa han "Jag har aldrig pratat med nogon som vänt upp och ner på mitt liv så mycket som du gjort" Ojdå!  tänkte jag. "Jag är inte samma människa idag som innan du ringde. Han hade mött JESUS. Sedan har han fått ordning på företaget och köpt fler nya maskiner.
 
Blodröda händer   (2002)
Vi mötte en äldre alkoholiserad man i en kyrka, han berättade för oss om den ångest och de mardrömmar som besökte honom på nätterna. Han bodde tillfälligtvis på denna kyrkas härbärge. Det vi förstod, det var att han hade sett att de bibelskole ungdomar som jobbade på härbärget hade något ( Jesus), som han ville ha. Detta drev honom att besöka kyrkan. Jag och min fru pratade med honom tre söndagar i rad. Vi märkte att han försökte få uppmärksamhet från de bibelskole ungdomar jobbade på härberget, han såg nog de människorna som en kontaktpunkt för att komma åt det han såg hos dom. Han sade till oss den sista söndagen - Det finns ingen som har tid. Sen gick han och kom inte mer. Nästan ett år senare när jag var på väg hem från jobbet, såg jag denne man sitta på en bänk. Jag upplevde att någon talade till mitt hjärta att gå och sätta mig och tala med honom. - Nej sade jag. Jag har inte tid idag och rusade vidare till tunnelbanan. När jag kom ner på perrongen, vänder sig mina fötter 180° och jag vet att jag måste gå tillbaka och prata med mannen. Jag går tillbaka och sätter mig bredvid honom och lägger armen runt hans hals, tittar på honom och säger - Du "kalle" vet du om att Jesus älskar dig. Han tittar på mig, precis som om jag hade rymt från zoo! Och så säger han. - Det finns ingen Jesus! Jag sade till Jesus från mitt hjärtas förtvivlan. - Varför sätter du mig här? - Du hör ju själv vad han säger! - Jag vet inte vad jag skall säga till honom. - Du får faktiskt fixa det här.  Jag vet inte vad jag sade till honom, men det som kom fram var den bitterhet och Jesus förnekelse som fått fäste i hans sinne. Detta p.g.a. att han inte fick tag i Jesus när han sökte honom i kyrka för nästan ett år sedan. Han fick uppleva Jesu kärlek och blev bättre till mods. Senare visade Gud mig i en inre syn att det kunde lika gärna ha varit en annan "Kalle" som i en sista utväg i sitt liv sökt sig till en kyrka och när han lämnar kyrkan utan att någon har sett honom så går han och tar sitt eget liv. Jag står inför Herren  med utsträckta händer. Jag förstår inte varför han inte vill kännas vid mig. Herren säger till mig - Kommer du ihåg i november 2002 när du var i kyrkan och det var en man där bak som försökte få din uppmärksamhet. - Var det ? - Jag kan inte minnas att det var någon där. - Vet du att när "kalle" gick ut ifrån kyrkan, så tog han sitt liv. Jag tittar på mina händer och ser då att dom dryper av blod!!!!!!!!!!! Nu var ju detta en syn och ett tilltal från Herren Jag blev ordentligt omskakad av upplevelsen.
 
Kraften i förlåtelsen  (2003)
En eftermiddag när jag och min fru var på promenad vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm, så kom en man i ca:55års ålder fram till oss och började att prata med oss. Vi stannade till och pratade med honom en stund. Han berättade om sina resor på de sju haven. Efter ett tag kom han in på Buddismen och New age och tyckte att det  var så bra. Jag tänkte. - Men Jesus är det meningen att jag skall behöva lyssna på detta? Plötsligt sade jag: - Du skulle behöva möta någon riktigt Jesus frälst person. Då fick jag en örfil och han sade : -  Lev som du lär, vänd den andra sidan till. I samma ögonblick vände han sig om och sprang rakt över gatan. - Hur skall jag kunna göra det om du springer, sade jag . Då tvärstannade han på andrasidan gatan och vände sig om och sade : - Det var inte jag, jag måste be om ursäkt. - Det är inget problem, du är redan förlåten, sade jag. - JAG VILL INTE HA NÅGON FÖRLÅTELSE (skrek han) jag vill bara be om ursäkt sade han och lämnade oss. Detta var ju inte bara mannen som talade. Om han hade accepterat förlåtelsen så hade han blivit fri från alkohol.
 
Den återfunna ryggsäcken (2003)
När vår dotter åkte tåg under en resa till London hade hon lagt ifrån sig sin ryggsäck uppe på en hylla på tåget. När hon och hennes kompisar steg av tåget märkte hon inte att hon glömde kvar sin ryggsäck. Först efter någon timme upptäckte hon det och då hade de inte så mycket tid eftersom de skulle åka med minibuss till en ungdomskonferens utanför Manchester. Hon försökte komma ihåg var hon hade haft den senast och kom plötsligt ihåg att den låg kvar uppe på hyllan på tåget. De fick hjälp av några ungdomar från trakten som åkte tillbaka till tågstationen för att prata med personalen där. Väl framme vid "Lost and found" fick hon beskriva hur ryggsäcken såg ut för mannen bakom disken. Plötsligt lyfte mannen upp en grön/svart ryggsäck bakifrån disken och alla var lika överraskade att ryggsäcken fanns där. Den hade likaväl kunnat vara på väg till en helt annan stad eftersom detta inte var tågets slutstation. För att inte tala om säkerheten vid tåg/tunnelbanestationer i England på grund av risk för bombhot. Dom hade flera gånger innan hört varningarna i högtalarna att alltid hålla koll på sitt bagage. Det visade sig att en dam på tåget hade sett att dom gått av på den där stationen och märkt att det var en ryggsäck kvar. Hon hade tagit den av tåget och lämnat in den. En ryggsäck kanske inte verkar så viktig i Guds ögon, allt var ju möjligt att ersätta i den. Men Gud brydde sig om ryggsäcken. Inte nog med det, under en kurs i religion på universitetet fick hon vittna för några klasskompisar om Guds omsorg med ryggsäcken. Vi har en stor Gud.
 
Köpte tillbaka hus  (2004)
Sommaren 2003 bad vi Gud att han skulle sätta oss precis där han ville ha oss. Veckorna gick och hösten kom. Vi undrade ju fortfarande vad Gud ville med oss. På senhösten fick jag besked om neddragningar på jobbet. Mer än hälften fick gå och jag var en av dem. Jag började söka nytt jobb och kallades till många intervjuer men upplevde att dörren var stängd. Jag började tänka på Ö-vik och fick nys om ett jobb som jag sökte. Det var 109 st som sökte till tjänsten och jag kom 2:a Det var en tjej som kom före. Tillbaka i Stockholm så skrev jag ett brev till några företag i Ö-vik. Då fick jag en provanställning som jag tackade ja till.
Nu började vi söka nåt ställe att bo. När det var 3 veckor kvar bad Gudrun: -Jesus nu måste du visa vart vi ska bo någonstans det är ju bara tre veckor kvar tills vi ska flytta. Då bara seglade det in "Svartby" in i hennes sinne. -Men det finns ju inget ställe där sa hon till Jesus. -Det kanske kommer in i eftermiddag, seglade det in i hennes sinne. När jag kommit hem på kvällen ringde telefonen, det var våran son som sade. -Har ni sett att vårat gamla hus är till salu? Vi kollade med internet och mycket riktigt så var det så. Det hade verkligen kommit sedan kvällen före. Det Gudrun upplevde på dagen tolkade vi som att Gud ville att vi skulle köpa det hus som vi hade sålt 8 år tidigare. Ringde mäklaren och sedan till banken som sade nej. Vi vill att ni ska spara i våran bank några år så att vi kan se att ni kan sköta en ekonomi. Tillbaka på kvällen kunde vi bara konstatera att Gud skulle ju aldrig visa Gudrun om inte han ville ha det så. Jag ringde banken dagen efter och då gick dom med på att låna ut till oss under förutsättning att vi hade borgenärer. Då såg vi ett stort moln igen. På kvällen när vi bad upplevde vi att Gud hade bestämt. Dagen efter så ringde jag och vittnade för en kund till mig och sade att nu har det öppnats. vägar för oss att flytta upp till Ö-vik, det slutade med att han borgade för oss. Samtidigt var mina arbetskamrater oroliga för att det inte skulle lösa sig med bostad för oss. Jag hade inte sagt nåt speciellt till dom annat att "det är lugnt det ordnar sig" Vid en fikarast 1 vecka innan jag skulle börja jobba i Ö-vik. sade en arbetskamrat -Janne hur kan du sitta här så lungt när du snart ska börja jobba i Ö-vik. Hur har ni det med bostad? Vet ni var ni ska bo? ni måste ju fixa flyttbil!!!!  Papprena var inte riktigt klara och påskrivna. Då lutade jag mig bakåt på stolen och tittade på dom och sade "Det är lungt" jag behöver inte veta var vi ska bo förrän flyttbilen är uppe i ( lutade huvudet och låtsades tänka lite) Bjästa. Då kanske det börjar bli lite kris.
Deras reaktioner var det roligaste jag varit med om. Jag talade om för dom att allt var nästan fixat.
 
5000 kronor   (2004)
En period när det var lite tuffare med ekonomin. Vi hade lagt oss. Jag hade somnat och Gudrun låg och pratade med JESUS. Plötsligt väckte hon mig och sade -Det bara kom. -5000 kronor för egna behov. Då sade jag.-Ta emot dom då! Gudrun sade då högt -Jag tager emot dessa 5000 kronor i JESU namn. Två veckor senare när vi nästan glömt detta ringer en kund och säger att han ville uppmuntra oss med en slant, så han ville ha ett konto nr. Jag blev jätte glad och tänkte att vi får nog 1-2 hundra så att vi kan unna oss en fika på stan. När jag kom till banken senare så fick jag se att våran kund hade satt in 5000 kronor.
 
Fick djupfryst torsk  (2005)
En gång när vi hade lite pengar så ringde en som vi kännde och undrade om vi behövde lite djupfryst torsk. Han hade en släkting som varit till Norge och fiskat och det som var över från förra fisketuren kunde vi få . Senare kom han med ca: 30 kg torsk fileat och klart. Vi tackar JESUS för att han fyller våra behov
 
Palliativ (ättestupa)  (2006)
Nu 14 år efter min fars bortgång har jag förstått att han helt enkelt blev avrättad. Min mor hade varit på hemmet med demens ett flertalet år, när far blev dålig. Då ordnade min syster och bror en plats åt honom på samma hem. Väl dår blev han vinglig av medicinen och föll så illa att han bröt revbenen. När dom var läkta så dröjde det inte länge innan han föll och bröt revbenen igen. "Nu är det ute med Ivar kom en sköterska förbi och sa. Nu dröjde det bara 3-4 dar innan far var borta från denna jord. Jag trodde i min enfalld att han blivit sämmre denna gång, men dom hade sprutat honom full med morfin. Nå när man sett spåren av pandemin och det som är runt den, så fattar jag idag att det var den moderna ättestupan som tog min far.
 
Jesus vill ha ditt hjärta   (2007)
När vi satt och bad en lördagskväll sensommaren 2007. seglade det in i mitt sinne "boka en tid" Jag sa till Gudrun att det bara kom till mitt sinne "boka en tid" då kom det "tisdag kl 15". Jag sa till Gudrun att jag skall boka en tid till tisdag kl 15. Då kom ett namn på en person. Nu började jag att fundera på vad jag skulle säga till denne person! Då bara fanns det i mitt sinne " Jesus vill ha ditt hjärta. Jag ringer upp denne person, som sitter som VD på ett företag, på måndagsmorgonen och frågar om han har tid att träffa oss på tisdag kl 15. Han kollade i almanackan och det skulle gå bra. Men vad gäller det undrade han. Jag sa att vi har fått ett budskap ifrån himmelen till honom. Det var ganska nervöst på tisdagen vid 15 tiden när vi stod utanför hans kontor och väntade. Vi pratade lite allmänt en stund. Sedan sade han - Ja ni hade ju ett meddelande från himmelen till mig. Jag gick då rakt på sak och sa att Jesus vill ha ditt hjärta. Då sade han. -Jag vet, för han har talat mycket till mig den sista tiden.
 
 Mjölkbonde  (2008)
Vi var i kontakt med en jordbrukare vinter 2008 som hade enorma problem med mjölk produktionen. All mjölk som producerades blev underkänd och måste slängas. Vi pratade fram och åter om situationen och utifrån vad bibeln säger. Vi bad en del hemma och Gudrun fick se en rostfri spenkopp i en inre syn. Jag ringde upp jordbrukaren och berättade detta för honom. Vi kom överens om att han skulle undersöka spenkopparna på mjölk roboten. Där hittade han felet och kunde åtgärda det. Nu idag hösten 2008 får han all mjölk godkännd och är enormt tacksam till vad Gud gjort i hans liv.
 
Jesus tog tag i mannens hand  (2008)
När vi hade ny flyttat ner till S-holm 2008 så var det en god vän som flyttat till ett hem för demensutredning. Detta var en fredag som frun till denna man ringde till oss och sade att hennes man hade rymt frånh emmet. Min fru och jag bad för situationen och min fru fick se en inre syn hur en hand tog tag i denne man.  Senare när vi pratade med hans fru så sade hon att han hade kommit tillbaka samma kväll. Han berättade för sin fru om att han hade mött JESUS när han hade lämnat hemmet och Jesus tog hans hand och ledde honom tillbaka till hemmet.
 
Så många dom är!   (2010)
När vi vid ett tillfälle besökte min mor så stod vi bredvid hennes säng frugan och jag, så sjöng några kristna sånger för henne typ på en avlägsen höjd... och sådana. Plötsligt böjer hon sig lite uppåt och säger: " Men, så många dom är" samtidit som hon log. Förstod att hon måste ha sett en ängla skara bakom oss.
 
Tog livet av katten   (2017)
Det värsta angrepp på oss var när grannen tog livet av våran katt. När jag låg på lassarettet efter att blivit förgiftad, hade grannen pratat med frugan om att vi kunde ju ha katten uppe i Bjästa hos våran flicka till vintern, för att katter ska inte vara ute då det är kallt. När jag kom hem så kom grannen för att prata. Jag saa åt henne direkt att hon inte kunde komma och bestämma hur vi sköter våran katt. " Det var den grannsämjan det, sade hon och gick. Två veckor senare kom hon bärande med katten som var väldigt dålig. Vi tog in henne och bad för henne, men hon gick direkt och ställde sig vid dörren. Vi släppte ut katten som inte kom tillbaka. En annan granne hittade katten död i krondiket. Efter att funderat,  läst och pratat med folk som jobbar med djur, har jag kommit fram till att det var grannen som förgiftat katten. Eftersom att katter går och gömmer sig när dom ska föda eller är sjuk. Om nu katten mådde dåligt så fanns det knappast någon anledning att katten skulle söka upp grannen. Alltså måste katten varit hos grannen när hon blev sjuk (förgiftad). När vi släppte ut katten så drog hon sig undan som är helt normalt beteende hos katter.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jesus i tiden
 
Vad säger bibeln om?
 
Sett och hört !